VAKFIMIZ

Geleneksel ve ata sporlarımızı milletimize benimsetmek, dünya ülkelerine tanıtmak, sporcu yetişmesini sağlamak, yurt içi ve yurtdışında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan Vakfın amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Geleneksel ve ata sporları başta olmak üzere spor dallarıyla ilgili her türlü sportif faaliyet gerçekleştirmek, bu maksatla ilgili gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde yetkili makamların izni ile organizasyonlar düzenlemek veya yapılan organizasyonları desteklemek,

b) Öncelikle geleneksel ve ata sporlarıyla ilgilenen öğrenciler başta olmak üzere sporculara her türlü eğitim, sağlık, sosyal ve sportif yardımlarda bulunmak, yurtiçi ve dışında akademik eğitim yapmalarını sağlamak, yurt içi ve dışında barınma yerleri, yurt ve eğitim tesisleri açmak, bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını teşvik etmek, çalışmalarını yayınlamak, bu amaçla kitap, dergi, gazete gibi basılı ve elektronik yayınlar neşretmek.

c) Gençliğe sporu sevdirmek ve her türlü kötü alışkanlıklardan korumak maksadıyla faaliyetlerde bulunmak,

d) Geleneksel ve ata sporu dallarında idari ve teknik yöneticiler yetiştirmek, bunların uzmanlaşması için yurt içi ve yurtdışında akademik öğrenimlerini sağlamak, geleneksel ve ata spor dallarının antrenörlerini, ihtisas elemanlarını ve ihtisaslaşmış bölge antrenörlerini mukavele ile çalıştırmak,

e) Sportif kurs, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

f) Spor kulübü ve tesisleri başta olmak üzere kütüphane ve okuma salonları açmak. Bu maksatla kitap ve her türlü eğitim materyalini toplamak.

g) Müşkül durumda kalan, fiili sporculuğu bırakmış eski sporculara ve ailelerine mali ve ayni yardım yapmak,

h) Gereğinde menkul veya gayrimenkul almak ve inşaat yaptırmak,

ı) Vakıf, Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğün 37.md. de anılan yönetim, idari masraflar ile Vakfın gelirini arttıracak, yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakfın gelirlerinin tümünü Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf eder.