VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI:

Madde 1- Vakfın adı ATA SPORLARI VAKFI olup, iş bu resmi senette sadece VAKIF olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ:

Madde 2- Vakfın merkezi; Alparslan Türkeş Caddesi, No:18 – Beştepe – Yenimahalle / Ankara’dır. Vakıf gerektiğinde yetkili makamların izni ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açabilir. Şube ve temsilciliklerin yetki ve görevleri bir yönetmelikle belirlenir.

VAKFIN GAYESİ  

Madde 3- Geleneksel ve ata sporlarımızı milletimize benimsetmek, dünya ülkelerine tanıtmak, sporcu yetişmesini sağlamak, yurtiçi ve yurtdışında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan Vakfın amaçları aşağıda belirtilmiştir:

a) Geleneksel ve ata sporları başta olmak üzere spor dallarıyla ilgili her türlü sportif faaliyet gerçekleştirmek, bu maksatla ilgili gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde yetkili makamların izni ile organizasyonlar düzenlemek veya yapılan organizasyonları desteklemek,

b) Öncelikle geleneksel ve ata sporlarıyla ilgilenen öğrenciler başta olmak üzere sporculara her türlü eğitim, sağlık, sosyal ve sportif yardımlarda bulunmak, yurtiçi ve dışında akademik eğitim yapmalarını sağlamak, yurt içi ve dışında barınma yerleri, yurt ve eğitim tesisleri açmak, bilimsel çalışma ve araştırma yapmalarını teşvik etmek, çalışmalarını yayınlamak, bu amaçla kitap, dergi, gazete gibi basılı ve elektronik yayınlar neşretmek.

c) Gençliğe sporu sevdirmek ve her türlü kötü alışkanlıklardan korumak maksadıyla faaliyetlerde bulunmak,

d) Geleneksel ve ata sporu dallarında idari ve teknik yöneticiler yetiştirmek, bunların uzmanlaşması için yurt içi ve yurtdışında akademik öğrenimlerini sağlamak, geleneksel ve ata spor dallarının antrenörlerini, ihtisas elemanlarını ve ihtisaslaşmış bölge antrenörlerini mukavele ile çalıştırmak,

e) Sportif kurs, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,

f) Spor kulübü ve tesisleri başta olmak üzere kütüphane ve okuma salonları açmak. Bu maksatla kitap ve her türlü eğitim materyalini toplamak.

g) Müşkül durumda kalan, fiili sporculuğu bırakmış eski sporculara ve ailelerine mali ve ayni yardım yapmak,

h) Gereğinde menkul veya gayrimenkul almak ve inşaat yaptırmak,

ı) Vakıf, Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğün 37.md. de anılan yönetim, idari masraflar ile Vakfın gelirini arttıracak, yatırımlara ayrılacak miktarlar dışında kalan Vakfın gelirlerinin tümünü Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf eder,

 

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 4- Vakıf gayesine ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, Vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satınalma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan Yurt içi ve yasal izin alındığında Yurt dışındaki Vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği yapmaya, bunlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu haklarını kullanmaya, olan yada olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, Vakfın amaç ve hizmet konuların uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme giderlerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye veya denetim altında bir işletmeciye işlettirmeye, Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu’nun 46’ncı maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini 903 sayılı Kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 5- Vakfın, kuruluş mal varlığı kurucular tarafından Vakfa tahsis edilmiş olan 5.000.000.000.TL’dir. Kuruluş mal varlığı vakfın kurulmasına müteakip, mal varlığına yapılacak ilavelerle artırılabilir.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6- Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a)    Genel Kurul

b)    Yönetim Kurulu

c)    Denetim Kurulu

GENEL KURUL

Madde 7- Genel Kurul, Vakfın en yüksek organıdır. Genel Kurul, aşağıda belirtilen şekilde oluşturulur:

a) Vakıf senedinin altında imzaları ve isimleri bulunan kurucular,

b) Vakıf kuruluşundan sonra, Yönetim Kurulunca vakıf üyeliğine teklif edilip, üyeliği Genel Kurul tarafından kabul edilen gerçek veya tüzel kişiler.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri;

A) Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,

b) Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyet raporlarını, bilanço ile gelir-gider hesaplarını incelemek ve karara bağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 3 yıllık bütçe tasarısını inceleyip karara bağlamak,

d) Vakıf senedinin tadiline, Vakfın fesih ve tasfiyesine karar vermek,

e) Vakıf idaresine ilişkin, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek olan Yönetmelik ve tüzükleri onaylamak ve bunlar üzerinde değişiklik yapmak,

f) Yönetim ve Denetim Kurullarını tek tek ibra etmek veya ibra edilmeyenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemlerin yapılmasına karar vermek,

g) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunun tamamını veya bir kısmını görevden almak.

GENEL KURULUN TOPLANMASI

Madde 9- Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce ulusal veya yerel gazetede ilan edilir. Üyelere taahhütlü mektupla veya elektronik postayla ya da elden imza karşılığı tebliğ edilir.

Genel Kurul, bilanço, çalışma raporları ve bütçenin onaylanması ile yeni yönetimi belirlemek üzere 3 yılda bir olağan olarak toplanır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Genel Kurul Üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; Vakıf Üyeleri ile Vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Genel Kurul Üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Genel Kurul karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlıdır.

Genel Kurulun Tabii Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Divan Başkanı seçilinceye kadar Genel Kurulu yönetir.

Genel Kuruldan seçilecek bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı ile iki katip üye olmak üzere divan oluşturulur. Toplantıyı bu divan yönetir. Katip üyeler; görüşülen konuları tespit ederler, üyenin bir oy hakkı vardır.

Toplantıya katılamayacak durumda olan üye, Genel Kurul üyelerinden birisine vekalet verebilir. Aynı kişi birden fazla üyenin vekaletini alamaz ve birden fazla üyeye vekalet edemez. Yönetim Kurulu üyeleri, bu şekilde vekalet alamaz.

Üst üste 3(üç) Genel Kurul toplantısına katılmayan veya vekaletle temsil edilmeyen üyeler, ölen üyeler, istifa eden üyeler, Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’da hazirunun yarıdan bir fazlasının oyu ile üyeliği sona erer.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 10- Yönetim Kurulu 11 asil 5 yedek üyeden oluşur. 11 asil 5 yedek üye Genel Kurulca 3 yıllığına seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden çoğunluğunun Genel Kurul Üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla Vakıf dışından kişiler seçilebilir.

Seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri kendi aralarından;

Bir Başkan,

Üç Başkan Yrd.

Bir Sekreter

Bir Muhasip seçerek görev bölümü yapar.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurlu Üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır. Toplantı yeter sayısı 6 olup kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan karar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

YÖNETIM KURULUNUN GÖREV YETKI VE SORUMLULUKLARI

Madde 11- Yönetim Kurulu; Genel Kurulun yetkisine bıraktığı işler dışında Vakfın bütün işlerini, mallarını, gelirlerini ve tasarruflarını yönetir.

Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkiler şunlardır:

a.Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular,

b.Genel Kurulca belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar,

c.Vakıf, mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar,

d.Vakıf, tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki mali vesair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar,

e)Vakıf amacına uygun tesis, işletme ve şirket kurulmasına mevcut kuruluşlarına iştirak etmek, satın almak veya kiralamak, işletmek yahut ortak – hissedar olmaya karar verir,

f.Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa Müdür atar, Vakıf Genel Sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir,

g.Vakıfda istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir,

h.İlgi mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yurtiçinde ve Yurtdışında Şube ve Temsilcilik açılmasına ve açılmış olanların kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar,

ı.Vakfa üyelik başvurusunda bulunan kişilerden uygun gördüklerini veya vakfa faydalı olacağını düşündüğü kişileri üyelik için Genel Kurula teklifte bulunur,

i.Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap döneminin sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar,

j. Genel Kurulun kabul ettiği 3 yıllık bütçeyi uygular,

k. Genel Kurul toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

l. Onur Kurulu ve Danışma Kurulu Üyelerini seçer,

m. Üyelikten çıkarılma durumuna gelen üyeler ve istifa eden üyelerin üyelikten çıkartılması için Genel Kurula teklifte bulunur.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 12- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini, Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçına, yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

ÜYELERİN ÜCRET ALMALARI

Madde 13- Yöneticiler ve Görevliler

a.Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine vakfın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında yolluk, ulaşım, otel ve diğer zaruri giderleri belgeleri karşılığında ödeme yapılır,

b.Vakfın amaçları doğrultusunda verilecek seminer, sempozyum ve kurslara katılacak öğretim üyelerine ve uzmanlara bütçe dahilinde ödemeler yapılır.

Yolluklar :

Birinci bölümde sayılan kişilere ve personelden Ankara dışına görevlendirilenlere birinci derecenin en üst kademesindeki devlet memuruna ödenen yevmiyeden aşağı olmamak kaydıyla yönetimce belirlenecek harcırah ödenir. Ayrıca ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs ve taksi) giderleri ile birinci sınıf otel ücreti ve diğer zaruri giderler belge karşılığı ödenir.

DENETİM KURULU

Madde 14- Denetim Kurulu, Genel Kurul adına, Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

Denetim Kurulu; Genel Kurulun kendi içerisinden seçeceği beş asil üç yedek üyeden oluşur. Üç yıl için seçilir. Seçim süresi biten Denetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine yedek üye atanır.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15- Denetim Kurulu, Vakfın tüm evrak, defter, hesap ve belgelerini inceler ve denetler. Denetçiler, bu vakıf Senedi ve ilgili kanunlar ile Ticaret Kanunu’nun denetçilere verdiği görevleri Anonim Şirketlerin denetimdeki usul ve esaslarına göre yaparlar.

Bu nedenle, her yıl bilanço kar ve zarar hesaplarını inceleyerek, bunların kayıtlara ve senet hükümlerine uygun olup, olmadığını bir raporla tesbit ederler.

Hesap dönemi sonu itibarı ile, düzenlenecek rapor en geç genel kurul toplantısından 15 gün evvel, Genel Kurul üyelerine gönderilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’nun bilgisi ile şube ve temsilcilikleri de denetler.

Denetim Kurulu, görevini yapmamaktan ötürü Vakfın uğradığı zarardan, Yönetim Kurulu ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 16- Vakıf Müdürlüğü, Yönetim Kurulu tarafından atanan Vakıf Müdürü ve teşkil edilecek idari kademeden oluşur.

Vakıf Müdürü; Yönetim Kurulu’na katılır, oy hakkı yoktur. Müdür; Vakıf Yönetim Kurulu’nun kararlarına, genel mevzuata ve Vakıf senedine uygun olarak yürütür. Yönetim Kurulunca verilen yetkileri kullanır. Müdürlük Teşkilatında, Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş kadro ve ücrette, yeteri kadar personeli istihdam eder.

YASAL DAYANAK

Madde 17- Vakıf senedinde yer almayan hususlarda, Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

VAKFIN GELIRLERI

Madde 18- Vakfın gelirleri aşağıda belirtilmiştir;

a. Kurucu üyeleri ile diğer üyeler tarafından ödenecek giriş aidatları,

b. Geleneksel ve ata sporları organizasyonlarından elde edilecek gelirler,

c. Spor tesis ve faaliyetlerinde yer verilen reklamlardan elde edilecek gelirler,

d. Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile bunların işletmelerinde elde edilecek gelirler,

e. Vakfın sermayesinin işletilmesinden elde edilecek nemalar, seminer, kermes ve sportif faaliyetlerden elde edilecek gelirler ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak yardım bağış, ve vasiyetlerden elde edilecek gelirler,

f. Vakfın bağış yoluyla kuracağı ve işletmesine katılacağı tesislerin gelirleri,

g. Vakfın amaçlarına uygun çeşitli diğer faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

VAKFIN GİDERLERİ

Madde 19- Vakfın giderleri, idari ve personel giderleri ile Vakıf amacına yönelik giderlerdir. Giderler ve Vakfın işlerinin yürütülmesi için yapılan masraflar Vakıf bütçesinden karşılanır, yapılacak her türlü ödenti ve masrafların karşılanmasının belgelendirilmesi şarttır. Vakıf gelirlerinin %80’i Vakıf amaçları doğrultusunda, %20’si Yönetim ve Yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara harcanır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 20- Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Vakıf mal varlığı amaç ve hizmet konuları Vakıf senedinde adı belirtilmek şartıyla konusuna en yakın olan bir başka Vakfa devredilir.

Vakfın feshi, ancak, Yönetim Kurulu’nun veya Genel Kurul üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Genel Kurul üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile mümkündür.

Madde 21- Vakfın hesap dönemi takvim yılı olup, 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta ona erer.